Get the best price quote: Get Quote
Get an offer to get the latest price information.
Quantity:  

Send a message for up-to-date price information.


Product Code
GP220575
Address information
Turkey /Ankara /Cankaya
Short description Ekonorm Environmental is preparing improvement plans for mines and waste dams.

Product description

See translation with Google Translate Google Translate

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Kapsamında Hazırlanacak İyileştirme Planı Formatı

26 Mart 2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Geçici Madde 2 ile mevcut düzenli depolama tesislerinin lisans almasına yönelik hususlar belirtilmiş olup, ön koşul olarak Bakanlığa mevcut sahaya ilişkin “İyileştirme Planı” sunulması istenmiştir.

"İyileştirme Planı" 05 Kasım 2010 tarihli ve 2010/16 sayılı Genelge ekindeki işletme planı ile uyumlu olmalıdır.

İyileştirme planları konusunda uzman kurum/kuruluş/firmalarca hazırlanarak faaliyet sahibince Bakanlığa sunulmalıdır.

Bu kapsamda İyileştirme Planı asgari aşağıda listelenen hususları içerecek şekilde hazırlanmalıdır.

a) Mevcut Durum:
1. Düzenli Depolama Tesisinin (Depolama sahası, idari/teknik üniteler vd.) yer bulduru haritası,
2. Düzenli Depolama Tesisinin 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritadaki yeri, koordinatları,
3. Düzenli Depolama Tesisinin mevcut vaziyet planı, (idari/teknik üniteler 1/5000-1/1000 ölçekli)
4. Depo tabanı ve sızıntı suyu toplama sistemi, 
5. Depolama tesisinin inşaatının tamamlanma ve tesisin işletmeye alınma tarihi,
6. Depolama sahasının jeolojik, hidrojeolojik ve jeoteknik raporu (sahanın zemin özelliklerinin belirlenmesine yönelik yeterli sayıda sondaj ve permeabilite çalışmaları yer alacak), yer altı suyu seviyesi ve akış yönü,
7. Meteorolojik veriler, 
8. Düzenli depolama sınıfı, depolanmış atığın türü ve miktarı, atığın kaynağı, kodu ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe göre analizi ,
9. Depolanan atığın yıllara göre dağılımı, mevcut dolgu yüksekliği ve miktarı, kesit ve depolama metodu, depolama sahasının kullanım ömrü, 
10. Depo alanının çevresel etkilerinin belirlenmesi, (sızıntı suyu, yer altı suyuna olabilecek riskler vs.) gözlem kuyularının yerleri ve numune sonuçları,
11. İşletme koşulları, acil eylem planı, personel ve ekipmana ilişkin bilgiler

b) Yapılması Planlanan Düzeltici Faaliyetler:
1) Sahanın altyapısına ilişkin düzenleyici faaliyetler
• Depo sahasından kaynaklanabilecek sızıntı suları miktarı, analizi ve yönetim sistemi, (suyu toplama, drenaj ,bertaraf sistemi, gözlem kuyuları ve deşarj noktası)
• Depo sahasından kaynaklanabilecek gaz miktarı, analizi ve yönetim sistemi,
• Yüzeysel suların sahaya girişini önleyecek düzenlemeler,
• Depo kütlesine nasıl şekil verileceği, kullanılacak malzemeler, sıkıştırma, stabilizasyon ve hesaplamalar,
• Tesiste kazaları önlemek ve olası kazaların etkilerini azaltmak için gereken önlemler,
• Yangın riskine karşı alınacak önlemler,
• Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen önlemler (koku, toz, rüzgar, gürültü, vektör, yangın, güvenlik, zemin stabilizasyonu, şev stabilizasyonu)
• Yönetmeliğin 10.maddesi 1.fıkrasına ilişkin düzenlemeler

2) İdari ünitelerde yapılacak düzeltici faaliyetler, (idari binalar, bakım-onarım, su ve elektrik v.b yapılar)
• Atık kabül ünitesi, (zemin düzenleme-sızdırmazlık, kantar)
• Mevcut saha içi yollar ve iyileştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar ve bunlarla ilgili kesitler,
• Ekipman bilgileri,

3) İşletme ve çalışma usullerinde yapılacak düzeltici faaliyetler
• Teknisyen, tekniker ya da mühendis olan saha görevlileri ve tesis işletmecilerinin organizasyon şeması, (personel sayısı, vardiya sayısı, alınmış saha yönetim ve işletme sertifikası, periyodik eğitimler vs)
• İzleme ve kontrol işlemlerine ilişkin sistem,
• Bakanlığa yapılması gereken raporlamaya ilişkin düzenlemeler,
• I. Sınıf düzenli depolamalar için mali sorumluluk sigortası,

c) Kapatma ve Kapatma Sonrası Bakım:
• Düzenli depolama tesisinde oluşan gaz ve sızıntı suyunun izlenmesine ilişkin sistem,
• Saha çevresindeki yeraltı suyu rejiminin ve kalitesinin izlenmesine ilişkin sistem,
• Depo gövdesi şev düzenlemesi sonrası yapılacak depo üstü sızdırmazlığının sağlanmasına yönelik yapılacak çalışmalar, planlar ve kesitler,
• Depo sahasının yeşillendirilmesi, peyzajı,

d) Yeni Lota İlişkin Bilgiler:
• Yönetmeliğin tüm koşullarını yerine getireceğini belgeleyen plan, proje ve işletme prensipleri.

Quick Details

Ekonorm Environmental is preparing improvement plans for mines and waste dams.

Product Tag :

About Us

See translation with Google Translate Google Translate Geniş bir eğitim yelpazesine sahip Ekonorm bireysel ve kurumsal eğitimlere yer vermektedir. Küresel değişimleri ve Avrupa Birliği vizyonunu göz önünde tutarak farklı sektörlere yönelik geliştirdiği eğitim odaklı projeler ile kalite piyasasında fark yaratır.
Çevre Yönetim Sistemlerinde sunduğumuz diğer hizmetlerimiz:
Mevcut Çevresel Durum Analiz Raporları
Yer Seçimi ve Güzergah Etütleri
Yatırım Danışmanlığı
Kimyasal Maddelerin Yönetimi
ÇED ve Modelleme
Çevre Mevzuatı ve Yönetmelik Danışmanlığı

Company Info

Ekonorm Cevre Is Sag. Ve Guv. Olc. Hiz. Taah. San. Tic. Ltd. Sti.

Main Office
Yeşilyurt Sokak No: 3/4
Cankaya / Ankara /
Turkey
Telephone: 0312 466 10 90

Main Office Ankara / Turkey
Company Type Private Company
Company Size 11-50
Business Type Service Provider
OSB

Dokümanlar